воскресенье, 25 октября 2015 г.

Սեպտեմբերյան ֆլեշմոբ մաթեմատիկայից-վերլուծությունԱրդյունքների վերլուծում

Սեպտեմբերյան ֆլեշմոբին   մասնակցել է 202 սովորող, ընդ որում՝
84    սովորող մինչև երրորդ դասարան
80    սովորող  4-5 –րդ  դասարան
25   սովորող  6-8 –րդ  դասարան
12   սովորող 9-12 –րդ դասարան
1    սովորող այլ դպրոցից


Դպրոց
Մինչև 3-րդ դաս.
Մասնակիցների թիվը
4-5-րդ   դաս.
Մասնակիցների թիվը
Նոր դպրոց
51
40
Գեղարվեստ
10
15
Հիմնական
11
11
Դպրոց պարտեզ
12
13
Այլ դպրոց

1

Առավելագույն միավորներ հավաքած սովորողներն են՝
Նոր դպրոց.

Ղազարյան Նարե
3-րդ դաս.
9
Հովհաննիսյան Աննա
2-րդ դաս.
9
Անանյան Մարի
1-Ին
9
Արևշատյան Լիլիթ
3-րդ դաս.
9
Մեղրյան Ալեքսանդ
4-րդ դաս.
10
Էդգար Սարգսյան
5-րդ դաս.
10
Արամ Պետրոսյան
5-րդ դաս.
9

Հիմնական դպրոց

Զոզանյան Աշոտ
2-րդ դաս.
9
Արզումանյան Արևիկ
4-րդ դաս.
9

Գեղարվեստ

Բարսեղյան Մարտին
3-րդ դաս.
9
Նարե Մանուկյան
4-րդ դաս.
10
Դանղյան Արսեն
5-րդ դաս.
9

Դպրոց - պարտեզ

Աճեմյան Հովհաննես
3-րդ դաս.
9
Սանոյան Նազենի
4-րդ դաս.
9Միջին դպրոց-24 մասնակից

Դասարան
Մասնակիցների թիվը
6-րդ
12
7-րդ
5
8-րդ
3
Նշված չէ դասարանը
4

Միջին դպրոցի առավելագույն միավոր հավաքած սովորողներն են՝

Ստեփանյան Արտյոմ
6-րդ դաս.
9
Էլեն Երանոսյան
6-րդ դաս.
9
Տիգրան Սերոբյան
7-րդ դաս.
9
Աննա Ստեփանյան
7-րդ դաս.
9
Արեգ Սերոբյան
6-րդ դաս.
9
Գոռ Բարխուդարյան
6-րդ դաս.
9


Ավագ դպրոց-13 մասնակից

Դասարան
Մասնակիցների թիվը
 9-րդ
12
10-րդ
0
11-րդ
0
12-րդ
1


Ավագ դպրոցի առավելագույն միավոր հավաքած սովորողը՝

Մարգարիտա Մանվելյան
9-րդ դաս.
6 միավոր
Խնդիրները բաժանված են չորս խմբերի՝

Մինչև 3-րդ դասարան.

 84 մասնակիցներից ճիշտ պատասխան են ուղարկել՝

Առաջադրանքի համարը
Սովորողների թիվը
1
65
2
66
3
40
4
67
5
24
6
75
7
1
8
43
9
60
10
56


4-5 րդ դասարան.
80 սովորողներից  ճիշտ պատասխան են ուղարկել՝


Առաջադրանքի համարը
Սովորողների թիվը
1
45
2
37
3
20
4
33
5
42
6
58
7
46
8
34
9
56
10
33
   6-8 –րդ դասարան.
25 սովորողներից ճիշտ պատասխան են ուղարկել՝


Առաջադրանքի համարը
Սովորողների թիվը
1
11
2
15
3
16
4
12
5
14
6
15
7
13
8
10
9
13
10
9


9-12-րդ դասարան . 
12 սովորողներից ճիշտ  պատասխան են ուղարկել՝
                          
Առաջադրանքի համարը
Սովորողների թիվը
1
5
2
5
3
3
4
7
5
6
6
2
7
5
8
0
9
1
10
00 коммент.:

Отправка комментария