вторник, 31 мая 2016 г.

Մաթեմատիկական ֆլեշմոբ-վերլուծություն

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ  ՖԼԵՇՄՈԲ-ԱՊՐԻԼ
ՕԳՆԵՑԻՆ՝ Անի Արղությանը, Լիա հարությունյանը: 
Արդյունքների վերլուծում

Ապրիլ

Ապրիլյան   ֆլեշմոբին    մասնակցել է    316  սովորող,

·        174  սովորող մինչև երրորդ դասարան
·        103  սովորող  4-5 –րդ  դասարան
·        33     սովորող  6-8 –րդ  դսարան
·       6    սովորող 9-12 րդ դասարան

Ընդ որում`   15-ը այլ դպրոցի  սովորողներ են`

·         2  սովորող մինչև երրորդ դասարան
·          1   սովորող  4-5 –րդ  դասարան
·           10   սովորող  6-8 –րդ  դսարան
·          2   սովորող 9-12 րդ դասարան


Դպրոց
Մինչև 3-րդ դաս.
Մասնակիցների թիվը
4-5-րդ   դաս.
Մասնակիցների թիվը
Նոր դպրոց
65
57
Գեղարվեստ
27
15
Հիմնական
13
0
Դպրոց պարտեզ
Այլ  դպրոց
69
2
30
1
Միջին դպրոց/այլք
23 /10
Ավագ դպրոց/այլք
4/2

Մինչև  երրորդ դասարան  առավելագույն   միավոր 
հավաքած սովորողներ   ցուցակը ըստ դպրոցների`

անուն
ազգանուն
դպրոց
դասարան
Միավոր
Ռաֆայել
Թումասյան
Դպրոց-պ.
1-ին
10
Դանիել
Հովհաննիսյան
Դպրոց-պ.
2.1
10
Քեթրին
Եփրեմյան
Դպրոց-պ.
2.2
10
Աշոտ
Մարկոսյան
Դպրոց-պ.
2.2
10
Արտաշես
Մեջլումյան
Դպրոց-պ.
2.2
10
Արսեն
Հովհաննիսյան
Դպրոց-պ.
3.2
10
Հայկ
Ղազարյան
Դպրոց-պ.
3.2
10
Աննա
Հավհաննիսյան
Նոր դպրոց
2.1
10
Ստելլա
Ղոսալմյան
Նոր դպրոց
2.1
10
Մանե
Տոնոյան
Նոր դպրոց.
2.1
10
Մարիամ
Ստեփանյան
Նոր դպրոց
2.2
10
Լիլիթ
Ղազարյան
Նոր դպրոց
2.2
10
Դավիթ
Գրիգորյան
Նոր դպրոց
3-3
10
Սյուզաննա
Բարեղամյան
Գեղարվեստ
2-րդ
10
Մարիա
Ավետիսյան
Նոր դպրոց
3-1 դաս.
10
Մարիա
 Աբրահամյան
Նոր դպրոց
3-1 դաս.
10          4-5 –րդ դասարանի առավելագույն   միավոր 
հավաքած սովորողներ   ցուցակը ըստ դպրոցների`Անուն
Ազգանուն
Դպրոց
Դասարան
 Միավոր
Ալեքսանդր
Մեղրյան
Նոր դպրոց
4
10
Նարեկ
Արշակյան
Նոր դպրոց
5
9
 Հայկ
Արշակյան
Նոր դպրոց
4
9
Արթուր
 Կոստանյան
Նոր դպրոց
5
10
Գարիկ
Բարխուդարյան
Նոր դպրոց
5
9
Էդգար
 Սարգսյան
Նոր դպրոց
5
96-8 –րդ դասարանի առավելագույն   միավոր
 հավաքած սովորողներ   ցուցակը ՝


անուն
ազգանուն
Դպրոց
Դասարան
Միավոր 
Գոռ
Բարխուդարյան
ՄՍԿՀ
6
 7
Տիգրան
Արզումանյան
ՄՍԿՀ
6
 6
Վահե
 Սարգսյան
ՄՍԿՀ
8
6
Տիգրան
 Սերոբյան
ՄՍԿՀ
7
7
Էլեն
Երանոսյան
ՄՍԿՀ
6
6
Միքայել
Ավակիմյան
90
6
7


9-12 –րդ դասարանի առավելագույն   միավոր 
հավաքած սովորողներ   ցուցակը `ազգնուն
ազգանուն
դպրոց
դասարան

Մարգարիտա
Կիրակոսյան
Վանաձորի №22 հիմն.դպրոց
9
3
Էրիկ
Թելունց
ՄՍԿՀ
9
4
Մերի
Թելունց
ՄՍԿՀ
10
4Մինչև 3-րդ դասարան.
Յուրաքանչյուր առաջադրանքից
 քանի՞ սովորող է ճիշտ լուծել.


Առաջադրանքի համարը
Ճիշտ են լուծել
/Սովորող/
1
72
2
148
3
119
4
77
5
125
6
143
7
97
8
106
9
131
10
88

Այս տարիքային խմբի համար, ամենաբարդ խնդիրը եղել առաջին խնդիրը,  իսկ ամենահեշտը` երկրորդը:Խնդիրները տես այստեղ:


4-5-րդ դասարան.
Յուրաքանչյուր առաջադրանքից քանի՞ սովորող է ճիշտ լուծելԱռաջադրանքի համարը
Ճիշտ են լուծել
/Սովորող/
1
81
2
38
3
11
4
61
5
49
6
56
7
61
8
54
9
69
10
20

Այս տարիքային խմբի սովորողները դժվարացել են լուծել երորդ խնդիրը:


6-8 րդ  դասարան
Յուրաքանչյուր առաջադրանքից 
քանի՞ սովորող է ճիշտ լուծել.


Առաջադրանքի համարը
Ճիշտ են լուծել
/Սովորող/
1
13
2
19
3
25
4
9
5
9
6
13
7
1
8
3
9
6
10
8

Այս տարիքային խմբի համար նախատեսված խնդիրներից, սովորողները չեն դժվարացել են  լուծել 7, 8, 9 խնդիրներ :
Խնդիրները տես այստեղ:
Համեմատաբար հեշտ է եղել  երրորդ խնդիրը:

9-12 րդ  դասարան
Յուրաքանչյուր առաջադրանքից քանի՞ 
սովորող է ճիշտ լուծել.

Առաջադրանքի համարը
Ճիշտ են լուծել
/Սովորող/
1
2
2
0
3
1
4
1
5
0
6
2
7
0
8
0
9
3
10
3Այս տարիքային խմբի համար նախատեսված խնդիրներից, սովորողները չեն կարողացել  լուծել 2,5,7,8 խնդիրներ :Խնդիրները տես այստեղ:

 Սիրելի սովորողներ, ապրիլ ամսվա ֆլեշմոբի տարբեր տարիքային խմբերի խնդիրների լուծումները պատասխանները  տե՛ս  այտեղ...

0 коммент.:

Отправка комментария