воскресенье, 8 марта 2015 г.

09.03.2015

Օրվա պլան
1. 12- րդ դասարան   /նախագիծ երկու-ավարտ մարտի  23/
Կրճատ բամապատկման բանաձևեր

2.  11-1
Նախագիծ 1 -ի ավարտ/ ինքնուրույն աշխատանք/

1) Üϳï»É Ý»ñùáÑÇßÛ³É
ѳçáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
ѳçáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ѳٳñ ³í»É³óÝ»É ¨ë
»ñ»ù ³Ý¹³Ù.
1) 6; 8; 10; …
2) 25; 21; 17; …
3) 7; 9; 11; …
4) -12; -9; -6; …
5) 12/3; 13/3; 14/3; …
6) 3; 6; 12; …

a1=8; d=10
a2= ?, a3= ?, a4= ?,

a1= - 0,15; d= 3,95
a2= ?, a3= ?, a4= ?,

гçáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ý¹³Ù
ëÏë³Í »ñÏñáñ¹Çó
ѳí³ë³ñ ¿ Çñ ݳխáñ¹
³Ý¹³ÙÇÝ ·áõÙ³ñ³Í
ÙÇևÝáõÛÝ (-4) ÃÇíÁ, ·ïÝ»É
»ñÏñáñ¹ ³Ý¹³ÙÁ, »Ã»
³é³çÇÝ ³Ý¹³ÙÝ ¿ 5 :

Շարունակել՝
2,4,8,16
12,36,108


B1=10

B2=50,   B5-?


3.   10- րդ դասարան

Նախագծի ավարտ  / տասնորդական կոտորակներ/ ինքնուրույն աշխատանք


4.Անալիտիկ երկրաչափություն


5.Մաթ.տրամաբանություն
0 коммент.:

Отправка комментария