вторник, 4 февраля 2014 г.

Մաթեմատիկա + խոհանոց


04.02.2014

Մաթեմատկիկա + խոհանոց 

 Բաց դաս

Այսօր մի խումբ խոհարարներ հաշվեցին, թե ինչքան գումար է  պետք մեկ <<Կարտոֆիլով բրդուճ>> պատրաստելու  համար: Հաշվեցին ծախսը, եկամուտը, այնուհետև՝ փոխելով բաղադրությունը, հաշվեցինք  << կաղամբով բրդուճ>>-ի ծախսը:  Մանրամասն տես այստեղ՝

1.<<Կարտոֆիլով բրդուճ>>
24 հատ  <<կարտոֆիլով բրդուճ>> պատրաստելու համար  անհրաժեշտ է՝
մթերք
քանակը
Արժեք 1կգ/ 1հատ
կարտոֆիլ
1կգ
210 դր
ձիթապտուղ
100 գրամ
800 դրամ
լավաշ
4 հատ
80 դրամ
 Բերենք միավորի. Բաժանենք 24-իկարտոֆիլ
1000 : 24=42 գրամ
9 դրամ
ձիթապտուղ
100:24 = 5 գրամ
 4  դրամ
լավաշ
1/6
13 դրամ

Այսպիսով՝  մեկ  <<Կարտոֆիլով բրդուճ>>  համար անհրաժեշտ մթերքի  ծախսը կազմում է՝
                                                  9+4+13= 26 դրամ:

Վաճառք՝  50 դրամ:

2.<<Կաղամբով  բրդուճ>>
24  հատ <<Կաղամբով բրդուճ>> պատրաստելու  համար  անհրաժեշտ է՝

Սնունդ
քանակը
Արժեք 1կգ/հատ
կաղամբ
1 կգ
150 դր
ձիթապտուղ
100 գրամ
800 դրամ
լավաշ
4  հատ
80 դրամ
գազար
200 գրամ
200 դրամ
 Բերենք միավորիկաղամբ
1000:24=42գրամ
6,3 դրամ
ձիթապտուղ
100:24=5 գր
4  դրամ
 լավաշ
1/6 հատ
13 դրամ
գազար
200:24=8 գրամ

1,6 դրամ

Այսպիսով՝   մեկ  <<կաղամբով  բրդուճ>>-ի   համար անհրաժեշտ մթերքի  ծախսը կազմում է՝
6,3+4+13+1,6= 25 դրամ:
Վաճառվում է  50  դրամ:

3.Մանկապարտեզի սնունդը
Այսօր երեխաները կերել են միրգ, մսով բորշչ, թխվածք:Մեկ երեխայի սննդամթերք կազմել է, տես աղյուսակ՝

êÝݹ³ÙûñùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ù³Ý³ÏÁ 1 »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³Ù³ñгó
Ձեթ
ä³ÝÇñ
կարագ
բրինձ
Þ³ù³ñ³í³½
գազար
թթվասեր
Խնձոր
միս
սոխ
կաղամբ
γñïáýÇÉ
ալյուր
բազուկ
հյութ
կաթնաշոռ


ØÇñ·
80


բրնձ շիլա7
30


հաց թեյ
50


պանիր


7


25

Թթվասեր10պանիր


7
մսով բորշչ

7
20


40
5
40
25
3
25
гó
50


հյութ150կաթնաշոռով գաթա 1/109

18

9

30


9


¶ÇÝ
350
780
2100
2898
550
350
200
1240
300
2982
324
180
210
276
228
360
2245

ÀÝդ. ·áõÙ³ñ
35
5
29,4
46,3
13,5
15,5
4
23,5
24
119,2
2
8,2
5,25
9,108
6
54
20Այսպիսով մեկ երեխայի սննդամթերքը կազմում է՝
35+5+29,4+46,3+13,5+15,5+4+23,5+24+119,2+2+8,2+5,25+9,108+6+54+20=420 դրամ
Այսօր մանկապարտեզ է հաճախել 7 երեխա, ուրեմն օրվա ծախսը կկազմի՝
420x7=2940 դրամ


0 коммент.:

Отправка комментария