воскресенье, 25 декабря 2016 г.

Ձմեռային ուսումնական աշխատանք 2016թ. 5-րդ դասարան

Ձմեռային ուսումնական աշխատանք 2016թ. 


Ժամանակահատված՝   դեկտեմբերի 26-ից դեկտեմբերի  30-ը։
Մասնակիցներ`  Արևեյան դպրոցի 5-րդ դասարան։
Ամփոփում ենք սեպտեմբերից -դեկտեմբեր  ուսումնական աշխատանքը, կրկնողություն:

  1.Քանի՞  զույգ  բնական  թիվ կա, որ մեծ է  11-ից, բայց փոքր է 31-ից:


2.Առանձնացրո՛ւ  այն թվերը, որոնք ունեն գոնե երեք բաժանարար`
   12, 45, 67, 190, 11, 606, 607, 608, 609, 612, 13, 31:

3.Գտի՛ր 14-ի  և  56-ի  ամենամեծ ընդհանուր  բաժանարարը:

4. Գտի՛ր 14-ի  և  56-ի  ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:

5.Աստղանիշի փոխարեն այնպիսի թիվ գրի՛րոր հավասարությունը ճիշտ  լինի` 

*+256=3680            8730- *=370         *x21=105           
*+62=105                548-*=205             36*=3600        

6. Գտի՛ր  ամենամեծ եռանիշ զույգ թիվը, որը 
բաժանվում է 3-ի առանց մնացորդի:

7.Գտի՛ր  ամենափոքր քառանիշ թիվը,    որը բաժանվում է և՛ 3-իև 4-ի, և'
 5-ի :

8.Լրացրու՛
12կգ=  գ    
13ժ=    ր
100ց=    կգ
205կմ=    մ

9.Ո՞ր թիվը  15-ի բաժանելիս քանորդում և մնացորդում  կստացվի 10:

10.Թիվը բազմապատկեցին 10-ով և արդյունքը փոքրացրին 
 19-ով, ստացվեց` 81:Ո՞րն էր  սկզբնական թիվը:

11.
Առանձնացրու՛ այն  թվերը, որոնք  9-ի. բազմապատիկներն են`
1, 2, 3 , 24, 162,1071,39,27, 31,47,53,774, 4545, 678990, 31, 17, 21:

12.Որքանո՞վ է 1-ից 100 եղած զույգ թվերի գումարը մեծ 1-100  եղած կենտ թվերի գումարից:

13..Գտի՛ր  բոլոր երկնիշ թվերի  արտադրյալի վերջին թվանշանը:

14. Գծի՛ր AB հատված:  AB հատվածի վրա   նշի՛ր երեք կետանի՞ հատված կառաջանա:

15..Հաշվ՛ր 
530x 206 + 10224: 71  արտահայտության արժեքը:


0 коммент.:

Отправка комментария