вторник, 29 января 2019 г.

Ուսումնական ճամբար-30.01.2019թ.

Չորեքշաբթի-30.01.2019թ
8-րդ դասարան
Կրկնողություն

Սիրելի սովորող, ներբեռնիր 8-րդ դասարանի հանրահաշվի գիրքը, փորձիր կատարել հետևյալ համարները՝
31-ը
36-ա
82-բ
145
160-ընտրիր երկու հատ
167-ա, գ
190-ա
416
433-զ
451-ա
503-է, ը,թ

6-2 դասարան

 Թեմա-Կրկնողություն
Բացասական թվեր 


 1. Երկու ամբողջ թվերից ո՞րն է ավելի մեծ. 
  ա) դրակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,
  բ) բացասակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,
  գ) դրակա՞ն թիվը, թե՞ բացասական։
 2. x թիվը դրակա՞ն է, թե՞ բացասական, եթե`ա) x> 0, բ) x < 0:
 3.  Համեմատե՛ք ամբողջ թվերը.
  ա) 0 և –3,        դ) –1 և 1,            է) –13 և 2,բ) –4 և 2,          ե) 5 և –3,            ը) –1000 և 1,գ) –3 և –10,      զ) –16 և –12,      թ) 25 և –25։
 4. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք փոքր են   ՝ա) 4-ից,      գ) 6-ից,      ե) –5-ից,        է) 3-ից, բ) 0-ից,      դ) –1-ից,      զ) –10-ից,     ը) –3-ից։
 5. Գրե՛ք հետևյալ թվերը`ա) աճման կարգով. 31, –1, – 7, –10, 0, –11, 24, 7, – 2 ,–6,
  բ) նվազման կարգով. –11, –3, –7, 12, 4, –8, –17, –30, 1, 0, 13։
 6. Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ արժեքները, որոնք աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.ա) 0 < * < 3,   գ) –4 < * < 3,    ե) –14 < * < –5,
  բ) –4 < * < 0,  դ) –5 < * < 5,     զ) –28 <* < –22։
 7. Գրի՛ առեք հետևյալ պնդումները՝ օգտագործելով անհավասարությունների նշանները.ա) 11-ը մեծ է 0-ից, գ) –10-ը բացասական թիվ է,
  բ) –7-ը փոքր է 0-ից, դ) 2-ը դրական թիվ է։
 8. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝ա) –3-ից, գ) –7-ից, ե) 2-ից, է) –5-ից,
  բ) –6-ից, դ) 0-ից, զ) 10-ից, ը) 5-ից։
  Լրացուցիչ առաջադրանքներ

 9. Մի տակառում կա 500լ գինի, իսկ մյուսում՝ 10%-ով ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։
 10. Ո՞րն է ավելի մեծ՝ 900-ի 15%-ը, թե՞ 800-ի 20%։

Գլուխկոտրուկ:
 1. Գայլն, աղվեսն ու արջը բնակվում են տարբեր տնակներում։ Ընդ որում Գայլը չի բնակվում կարմիր և կապույտ տնակներում, իսկ արջը չի բնակվում նարնջագույն և կապույստ տնակում։ Ո՞ր տնակներում են բնակվում նրանցից յուաքանչյուրը։

6-5, 6-3  դասարաններ

Կրկնողություն, գործողությնուններ բացասական թվերի հետ

-5+9=
-6+6=
-8-(-9)= 
15+(-20)=
16+(-10)=
20+(-27)=
9+(-5)=4 
10+(-10)= 
-8-(-16)=
-20+26=
-50+50=
-5x(-20)=
11x(-3)=
-6x(+25)=
-1000:8=
-125:(-5)=
600:200=
140000:70=
105:(-5)=
2. Գծել կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշել P(-6), C(4), O(0), D(-1), F(3), M(-3), N(5) կետերը, եթե միավոր հատվածի երկարությունը 5 մմ է:

3.Հաշվել 6· |x| - 3·|y|-8 արտահայտության արժեքը, եթե x = -5,  y = -12

4.  Գտնել արտահայտության արժեքը .
ա) 1 .1/6 · 1 . 2/7              բ) -1  :  1/4                       գ) -4/9    : ( 3.1/4    - 1 )  
5.Գործարանը թողարկել է 120 հատ տարբեր տեսակի բրդյա ապրանքներ: Դրանց 25% -ը բրդյա ծածկոցներ են:  Քանի՞  հատ  բրդյա ծածկոց է  թողարկել գործարանը:
6.
Հնձեցին դաշտի  3/7 - ը : Գտնել դաշտի մակերեսը, եթե հնձել են 21 հա :

0 коммент.:

Отправка комментария